网站首页
医师
药师
护士
卫生资格
高级职称
住院医师
畜牧兽医
医学考研
医学论文
医学会议
考试宝典
网校
论坛
招聘
最新更新
网站地图
您现在的位置: 医学全在线 > 药学理论 > 中国中药 > 正文:沉香 功效主治/用法用量/化学成分查询
  

沉香

 
别名 蜜香、栈香、沉水香。
汉语拼音 chen xing
英文名 Chinese Eaglewood, Wood of Chinese Eaglewood
药材基原 瑞香科植物沉香、白木香含树脂的木材。
动植物形态 1.沉香 常绿乔木,高达30m。幼枝被绢状毛。叶互生,稍带革质;具短柄,长约3mm;叶片椭圆状披针形、披针形或倒披针形,长
5.5-9cm,先端渐尖,全缘,下面叶脉有时被绢状毛。伞形花序,无梗,或有短的总花梗,被绢状毛;花白色,与小花便等长或较短;花被钟形,5裂,裂片卵形,长0.7-1cm,喉部密被白色绒毛的鳞片10枚,外被绢状毛,内密被长柔毛,花冠管与花被裂片略等长;雄蕊10,着生于花被管上,其中有5枚较长;子房上位,长卵形,密被柔毛,2室,花柱极短,柱头扁球形。蒴果倒卵形,木质,扁压状,长4.6-5.2cm,密被灰白色绒毛,基部有略为木
质的宿存花被。种子通常1颗,卵圆形,基部具有角状附属物,长约为种子的2倍。花期3-4月,果期5-6月。
2.白木香 常绿乔木,植株高达15m。树皮灰褐色;小枝叶柄及花序均被柔毛或夹白色绒毛。叶互生;叶柄长约5mm;叶片革质,长卵
形、倒卵形或椭圆形,长6-12cm,宽2-4.5cm,先端渐尖,基部楔形,全缘,两面被疏毛,后渐脱落,光滑而亮。伞形花序顶生和
腋生;小花梗长0.5-1.2cm;花黄绿色,被绒毛;花被钟形,5裂,矩圆形,长约7mm,宽约4mm,先端钝圆,花被管喉部有鳞片10枚,密被白色绒毛,长约5mm,基部连合成一环;雄蕊10,花丝粗壮;子房卵形,密被绒毛。蒴果倒卵形,木质,扁压状,长2.5-3cm,密被灰白色毛,基部具稍带木质的宿存花被。种子黑棕色,卵形,长约1cm,先端渐尖,种子基部延长为角状附属物,红棕色,长达2cm,上部扩大。花期3-5月,果期5-6月。
资源分布 1.国外分布于印度、印度尼西亚、越南、马来西亚等国。我国热带地区有引种。 2.分布于福建、台湾、广东、海南、广西。
生态环境 1.野生或栽培于热带地区。 2.生于平地、丘陵的疏林或荒山中,有少量栽培。
药用植物栽培 生物学特性 喜温暖湿润气候,耐短期霜冻,耐旱。幼龄树耐阴,成龄树喜光,对土壤的适应性较广,可在红
壤或山地黄壤上生长,在富含腐殖质、土层深厚的壤土上生长较快,但结香不多。在瘠薄的土壤上生长缓慢,长势差,但利于结香。
栽培技术 用种子繁殖,育苗移栽法。在秋季果熟期,采摘1hm2用种量75kg。幼苗经培育1年,苗高50-80cm,按行株距2m×1.5m挖穴移栽定植。
田间管理 幼龄树期每年除草松土4-5次,并于2-3月
和10-11月各追肥1次,以追施人畜粪水和复合肥为主。成龄树施肥量适当增加。
病虫害防治 虫害有卷叶蛾,每年夏、秋间幼虫吐丝将叶片卷起,在内蛀食叶肉。卷叶前用25%杀虫眯水剂500倍液喷雾。
采收和储藏 全年幸免可采收,种植10年以上,树高10m、胸 径15cm以上者取香质量较好。结香的方法有:在树干上,凿一至多个宽2cm、长5-10cm、深5- 10cm的长方形或圆形洞,用泥土封闭,让其结香;在树干的同一侧,从上到下每隔40-50cm开一宽为1cm、长和深度均为树干径1/2的洞,用特别的菌种塞满小洞后,用塑料薄膜包扎封口。当上下伤口都结香而相连接时,整株砍下采香。将采下的香,用刀剔除无脂及腐烂部分,阴干。
药用部位
生药材鉴定 性状鉴别 (1)沉香本品呈不规则的棒状、片状或盔帽状。表面褐色,常有黑色、黄色交错的纹理,稍具光泽。入水下沉、半沉水或浮水。质坚实,难折断,破开面灰褐色。有特殊香气,味苦。燃烧时有油渗出,香气较白木香浓烈。
(2)白木香本品呈不规则块状、片状及小碎块状,有的呈盔帽状,大小不一。表面凹凸不平,淡黄白色,有黑褐色与黄色相间的斑纹,并有加工刀痕,偶见孔洞,孔洞及凹窝表面多呈朽木状。质较坚硬,不易折断,断面呈刺状,棕色,有特殊香气,味苦。燃烧时有油渗出,发浓烟,香气浓烈。以色黑、质重、油足、香气浓者为佳。
显微鉴别 白木香横切面:导管近多角形,有的含棕色树脂。木纤维壁稍厚,木化。木间韧皮部常与射线相交,呈扁长椭圆形或带状,细胞壁薄,非木化,腔内充满棕色树
脂,其间散有少数纤维,有的薄壁细胞含草酸钙柱晶。射线宽1-2列细胞,内含树脂。
中药化学成分 1.沉香含挥发油,其中倍半萜成分有:沉
香螺醇(agarospirol),沉香醇(agarol),石梓呋喃(gmelo-
furan),a-及β-沉香呋喃(agarofuran),二氢沉香呋喃(dihydroa-garofuran),去甲沉香呋喃酮(nor-ketoagarofuran),4-羟基二氧沉香呋喃(4-hydroxydihydroagarofuran),3,4-二羟基二氧沉香呋喃(3,4-dihydroxydihydroagarofuran),a-愈创木烯(a-guaiene),a-布烯(a-bulnesene),枯树醇(kusunol),卡拉酮(karanone),二氢卡拉酮(dihydrokaranone),沉香螺醇醛(oxoagarospirol),1(10),11-愈创木二烯-15-醛[guaia-1(10),11-dien-15-al],3,11-芹子二烯-9-酮(seline-3,11-dien-9-one),3,11-芹子二烯-9-醇
(seline-3,11-dien-9-ol),沉香雅槛蓝醇(jinkoheremol)等。还含其他挥发成分:苄基丙酮(benzylacetone),对甲氧基苄基丙酮(P-methoxybenzylacetone),氢化桂皮酸(hydrocinnamic acid)等;又含沉香木质素(aquillochin),鹅掌揪碱(liriodenine)。另含2-(2-苯乙基)色酮类[2-(2-phenylethyl)chromone]及其二聚
体、三聚体,成分: AH1、AH1a、 AH2、AH2a、Ah2b、AH3、AH4、AH5、AH6、AH7、AH8、AH9、A10、AH11、AH12、AH13、AH14、
AH15、AH16、AH17、AH18、AH19b、AH19b、AH20、AH23。其中AH1又称为沉香四醇(agarotetrol),AH2又称为异沉香四醇(isoagarotetrol)。
2.白木香含挥发油,其中倍半萜成分:沉香螺醇,白木香酸(baimuxinic acid),白木香醛(baimuxinal),白木香醇(baimu-
xinol),去氢白木香醇(dehydrobaimuxinol),白木香呋喃醛
(sinenofuranal),白木香呋喃醇(ainenofuranol),β-沉香呋喃,二氢
卡拉酮,异白木香醇(isobaimuxinol)。还含其他挥发成分:苄基丙酮,对甲氧基苄基丙酮,茴香酸(anisic acid)。又含2-(2-苯乙基)色酮类成分:6-羟基-2-(2-苯乙基)色酮[6-hydroxy-2-(2-phenylethyl)chromone]即是AH3,6-甲氧基-2-(2-苯乙基)色酮[6-methoxy-2-(2-phenylethyl)chromone]即是AH4,6,7-二甲氧基-2-(2- 苯乙基)色酮[6,7-dimethoxy-2-(2-phenylethyl)chromone]即是AH5,6-甲氧基-2-[2-(3'-甲氧基苯)乙基]色酮{6-methoxyl-2-[2-(3’-methoxyphenyl)ethyl]chromone}即是AHb1,2-(2-苯乙基)色酮[2-(2-phenylethyl)chromone]即是AH8,6-羟基-2-[2-(4'-甲氧基苯)乙基]色酮{6-hydroxy-2-[2-(4'-methoxyphenyl)ethyl]ethyl]chromone},5,8-二羟基-2-(2-对甲氧基苯乙基)色酮{5,8-dihydroxy-2-[2-(p-methoxyphenyl)ethyl]chromone},6,7-二甲氧基-2-(2-对甲氧基苯乙基)色酮{6,7-dimethoxy-2-[2-(p-methoxyphenyl)ethyl]chromone},5,8-二羟基-2-(2-苯乙基)色酮[5,8-dihydroxy-2-(2-phenylethyl)chromone]。
理化性质
中药化学鉴定 理化鉴别 取本品10g,加乙醇回流提取,滤过,浓缩至干,进行微量升华,得黄褐色油状物,香气浓郁;于油状物上加盐酸1滴与香草醛颗粒少量,再滴加乙醇1-2滴,渐显樱红色,放置后颜色加深。(检查挥发油) 品质标志《中华人民共和国药典》1995年版规定:本品乙醇浸出物不得少于15.0%。
中药有效成分结构式的测定
炮制方法 刷净,劈成小块,用时捣碎或研成细粉。
剂型
中药制药工艺
药理作用 1.国产沉香煎剂对人体型结核杆菌有完全抑制作用;对伤寒杆菌及福氏杆菌,亦有强烈的抗菌效能。
2.本品挥发油成分有麻醉、止痛、肌松作用。
3.尚有镇静、止喘作用:沉香的水煮液和水煮醇沉液能抑制离体豚鼠回肠的自主收缩;对抗组胺、乙酰胆碱引起的豚鼠离体回肠痉挛性收缩。小鼠腹腔注射沉香水煮醇沉液0.2ml(2g生药/ml),能使新斯的明(腹腔注射0.1ml相当2.5×10(-8)g/ml)引起的小鼠肠推进运动减慢,呈现肠平滑肌解痉作用;可使麻醉注射乙酰胆碱后肠管收缩幅度减少,蠕动减慢,这些作用可能是沉香对平滑肌的直接作用。
药理学
药代动力学
毒理学
药物配伍 配木香:补气行气;配苁蓉:温肾滋阴。
药性 辛;苦;温
归经 肾;脾;胃;命门;肺;胆;肝经
功效 行气止痛;温中降逆;纳气平喘
功效分类 理气药;温里药
主治 脘腹冷痛;气逆员息;胃寒呕吐呃逆;腰膝虚冷;大肠虚秘;小便气淋
用法用量 内服:煎汤,2-5g,后下;研末,0.5-1g;或磨汁服。
用药禁忌 1.阴亏火旺,气虚下陷者慎服。 2.《本草经疏》:中气虚,气不归元者忌之;心经有实邪者忌之;非命门真火衰者,不宜入下焦药用。 3.《本草汇言》:阴虚气逆上者切忌。 4.《本经逢原》:气虚下陷人,不可多服。 5.《本草从新》:阴亏火旺者,切勿沾唇。
不良反应及治疗
选方
临床运用
各家论述 1.李杲:沉香,能养诸气,用为使,最相宜。
2.《雷公炮制药性解》:沉香属阳而性沉,多功于下部,命肾之所由入也。然香剂多燥,未免伤血,必下焦虚寒者宜之。若水脏衰微,相火盛炎者,误用则水益枯而火益烈,祸无极矣,今多以为平和之剂,无损于人,辄用以化气,其不祸人者几希。
3.《本草经疏》:沉香,气芬芳,《本经》疗风水毒肿者,即风毒水肿也。水肿者,脾湿也,脾恶湿而喜燥,辛香入脾而臊湿,则水肿自消。凡邪恶气之中人,必从口鼻而入,口鼻为阳明之窍,阳明虚则恶气易入,得芬芳清阳之气,则恶气除而脾胃安矣。沉香治冷气、逆气,气郁气结,殊为要药。
4.《本草通玄》:沉香,温而不燥,行而不泄,扶脾而运行不倦,达肾而导火归元,有降气之功,无破气之害,洵为良品。
5.《药品化义》:沉香,纯阳而升,体重而沉,味辛走散,气雄横行,故有通天彻地之功,治胸背四肢诸及皮肤作痒。且香能温养脏腑,保和卫气。若寒湿滞于下部,以此佐舒经药,善驱逐邪气;若跌扑损伤,以此佐和血药,能散瘀定痛;若怪异诸病,以此佐攻痰药,能降气安神。总之,疏通经络,血随气行,痰随气转,几属痛痒,无不悉愈。
6.《本草述》:按诸香如木香之专调滞气,丁香之专疗寒气,檀香之升理上焦气,皆不得如沉香之功能,言其养诸气,保和卫气,降真气也。木香能疏导滞气,而沉之宜于气郁气结者,则有不同;木香能升降滞气,而沉之能升降真气者,则有不同;丁香能祛寒开胃,而沉之调中止冷者,则有不同;檀香能开发清阳,而沉之升降水火者,则有不同。
7.《本草新编》:沉香,温肾而又通心,用黄连肉桂以交心肾者,不若用沉香更为省事,一药而两用之也。但用之以交心肾,须用之一钱为妙,不必水磨,切片为末,调入于心肾补药中同服可也。
8.《本经逢原》:沉水香专于化气,诸气郁结不伸者宜之。温而不燥,行而不泄,扶脾达肾,摄火归原。主大肠虚秘,小便气淋,及痰涎血出于脾者,为之要药。凡心腹卒痛、霍乱中恶、气逆喘急者,并宜酒磨服之;外命门精冷,宜入丸剂。同藿香香附,治诸虚寒热;同丁香、肉桂,治胃虚呃逆;同紫苏、白豆蔻,治胃冷呕吐;同茯苓人参,治心神不足;同川椒、肉桂,治命门火衰;同广木香、香附,治强忍入房,或过忍尿,以致胞转不通;同苁蓉、麻仁,治大肠虚秘。昔人四磨饮、沉香化气丸、滚痰丸用之,取其降泄也;沉香降气散用之,取其散结导气也;黑锡丸用之,取其纳气归元也。但多降少升,久服每致矢气无度,面黄少食,虚证百出矣。
考证 出自《名医别录》。 1.《南方草木状》:蜜香、沉香、鸡骨香、黄熟香、栈香、青桂香、马蹄香、鸡舌香,案此八物,同出于一树也。交趾有蜜香树,斡似柜柳,其花白而繁,其叶如橘。钦取香,伐之经年,其根斡枝节,各有别色也。木心与节坚黑,沉水者为沉香;与水面平者为鸡骨香;其根为黄熟香;其斡为栈香;细枝紧实未烂者,为青桂香;其根节轻而大者为马蹄香;其花不香,成实乃香,为鸡舌香。珍异之木也。 2.《铁围山丛谈》:香木,初一种也,膏脉贯溢,则其结沉实,此为沉水香。然沉水香其类有四:谓之熟结,自然其间凝实者也;谓之脱落,因木朽而自解者也;谓之生结,人以刀斧伤之而后膏脉聚焉,故言生结也;谓之蛊漏,因伤蠹而后膏脉亦聚焉,故言蛊漏也。自然脱落为上,而其气和,生结、蛊漏,则其气烈,斯为下矣。沉水香过四者外,则有半结半不结,为弄水沉、弄水香者,蕃语名婆菜者是也。因其半结则实而色黑,半不结则不大实而色褐,好事者故谓之鹧鸪斑是也。婆菜中则复有名水盘头,水盘头结实厚者亦近乎沉水香,但香木被伐,其根盘必有膏脉涌溢,以涌溢故亦结,但数为雨淫,其气颇腥烈,故婆菜中水盘头为下矣。余虽有香气,既不大凝实。若是一品,号为笺香。大凡沉水、婆菜、笺香此三名尝出于一种而每自有高下,其品类名号为多尔,不谓沉水、婆菜、笺香各别有种也。三者其产占城则不若真腊,真腊不若海南黎峒,又皆不若万安、吉阳两军之间黎母山,至是为冠绝天下之香,无能及之矣。 3.《本草衍义》:沉香,岭南诸郡悉有之,旁海诸州尤多。今南恩、高、窦等州,惟产生结香。沉之良者,惟在琼崖等州,俗谓之角沉。黄沉乃枯木中得者,宜入药用。依木皮而结者,谓之青桂,气尤清。在土中岁久,不待刓剔而成结,谓之龙鳞。亦确创之自卷,咀之柔韧者,谓之黄蜡沉,尤难得也。然《经》中止言疗风水毒肿,去恶气,余更无治疗,今医家用以保和卫气,为上品药,须极细为佳。今人故多与乌药磨服,走散滞气,独行则势弱,与他药相佐,当缓取效,有益无损。余药不可方也。
药物应用鉴别 沉香、木香、丁香、檀香,均为辛香温通,调中止痛之品。但沉香专纳真气,偏治肾阳虚寒之疾;木香专调滞气,偏治脾胃气滞之疾;丁香专疗寒气,偏治脾胃虚实寒之疾;檀香专升理上焦气,偏治胸膈凝气滞之疾。
药典收录
药材拉丁名
拉丁植物动物矿物名 1.Aquilaria agallocha (Lour.) Roxb. 2.Aquilaria sinensis (Lour.) Gilg [Ophispermum sinense Lour.;A.grandiflora Benth.]
科属分类 瑞香科
出处 《中华本草》
...
 • 上一篇文章:
 • 下一篇文章:
 • 关于我们 - 联系我们 -版权申明 -诚聘英才 - 网站地图 - 医学论坛 - 医学博客 - 网络课程 - 帮助
  医学全在线 版权所有© CopyRight 2006-2010, MED126.COM, All Rights Reserved
  皖ICP备06007007号
  百度大联盟认证绿色会员可信网站 中网验证